Gratis transport vanaf € 200 zbtw

Algemene verkoopsvoorwaarden European Computer Services

Artikel 1

De ontvangst door onze klanten van brieven en dokumenten, waarbij onze algemene verkoopsvoorwaarden gevoegd zijn, geldt voor hen als de aanvaarding van het geheel van de bepalingen ervan, en het verzaken aan hun eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij kunnen ten allen tijde herroepen of gewijzigd worden. Elke bestelling verbindt de koper onherroepelijk. Zij kan niet geannuleerd worden zonder onze schriftelijke toestemming. Het kontrakt wordt enkel afgesloten na het aanvaarden van de bestelling onzerzijds. De verbintenissen, aangegaan door onze agenten, vertegenwoordigers of makelaars, binden ons niet en zijn enkel geldig mits onze schriftelijke bevestiging.

Artikel 3

De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn. Zij worden vervoerd op kosten, risico en gevaren van de bestemmeling.

Artikel 4

De leveringstermijnen zijn enkel bindend wanneer wij ze uitdrukkelijk hebben aangegeven, en schriftelijk aanvaard hebben. Zij zijn veranderlijk naargelang de beschikbare voorraad. Elke eventuele vertraging van onzentwege kan niet leiden tot het toepassen van een strafbeding, noch reden zijn voor de ontbinding van de overeenkomst. Omstandigheden onafhankelijk van onze wil, van zulke aard dat de uitvoering van het kontrakt niet meer billijk van ons vereist kan worden, en gevallen van overmacht, geven ons het recht het kontrakt geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder verplichting tot schadevergoeding, bijvoorbeeld met name:
  • verbod tot invoer of uitvoer
  • door de officiële instanties uitgevaardigde maatregelen, die de levering onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk lastiger maken dan op het moment toen het kontrakt werd afgesloten.
  • onderbreking in spoor of luchtverkeer, stakingen, brand, enz.


Artikel 4 bis

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te storten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.

Artikel 5

Geen enkele klacht is aanvaardbaar tenzij ze schriftelijk geformuleerd werd binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Geen enkele terugzending is toegestaan zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord dat de natuur, hoeveelheid en waarde preciseert van de goederen die er eventueel het voorwerp van zouden uitmaken. Onze klantenservice geeft U een retournummer dat zal verschijnen op de doos die U naar ons terugstuurt. Het schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op.

Artikel 6

De software die wij aanbieden blijft het eigendom van de fabrikanten. Er wordt enkel een licentie tot gebruik verleend. De gebruiker mag, onder geen enkele vorm hoe dan ook, deze afstaan, in concessie geven, verpanden, inzage geven of gratis uitlenen. Hij zal de eigendomsvermeldingen op de programma's en gebruikshandleidingen in goede staat onderhouden, en erop toezien dat de vertrouwelijkheid van de software wordt geëerbiedigd. De klant die een opdracht tot reproductie geeft, wordt geacht de rechten op het origineel te bezitten. De klant neemt, in voorkomend geval, de volle verantwoordelijkheid tegenover derden op zich, en ontheft onze maatschappij van haar verantwoordelijkheid.

Artikel 7

Behoudens bijzondere kontraktuele bepalingen, hebben onze aanbiedingen en prijslijsten een puur indicatief karakter. Indien, na het aanvaarden van de bestelling of tijdens de uitvoering ervan, de prijzen zouden stijgen om redenen onafhankelijk van onze wil, vb.: stijging van de prijs der grondstoffen, van de loonkosten, van de sociale lasten, enz., zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in verhouding met deze stijgingen.

Artikel 8

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de fakturen ten volle kontant betaalbaar. Wissels, kwijtschriften, het aanvaarden van de vereffening of het portvrijdom der vrachtkosten brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch een afwijking van de huidige clausule of de andere verkoopsvoorwaarden.

Artikel 9

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper alleen bevoegd.
{{shoppingCart.ItemCount}} Artikelen
totaal:
Bundle
{{cartItem.Manufacturer + ' - ' + cartItem.Dsc}}
1 x € 1430.95
Bundle Includes;
  • {{getSubProductDescription(p)}}
{{cartItem.Manufacturer + ' - ' + cartItem.Dsc}}
Levering in Benelux:
Gratis
Totaal (Incl. btw):
Total (Excl. btw):
Verder met bestellen Verder winkelen